توضیحات آگهی

انواع ابر فشرده و تشک فنری وطبی وکف مبلی ابر فشرده ۳۵ کیلوی وفوم سرد وتقویت کف مبلی انجام میشود