توضیحات آگهی

انجام سنگ و موزائیک و سفت کاری با قیمت مناسب و نیروی کار خوب.