توضیحات آگهی

برنج‌خوش‌عطروبو‌   امسالی هست
نیم‌دانه45000
سرلاشه52000
درسته75000
درخدمت‌شماهمشهریان‌هستیم‌