توضیحات آگهی

پیمانکارجوشکاری اسکلت ساختمان بصورت مهندسی وتست جوشی بارزومه کاری عالی باهرارتفاع وهرتناژی درتمام نقاط شهرمشهدپذیرفته میشود.نمونه کارهم زیادداریم.

09354565494

09156936223
حیدری…