توضیحات آگهی

قبول حمل بار خرده بار اثاثیه منزل ومبلمان پوشش سراسری مشهد

حمل بار به سراسر کشور با داشتن،انواع ناوگان نیسان خاور وتک وتریلر

بایک تماس کار رابه کاردان بسپارید
با اکیپی از کارگران ماهر وزبده
وخیالی آسوده بابت حمل بار خود داشته باشد

بیمه رایگان تاسقف ۵۰ملیون