توضیحات آگهی

سگ پامرین دوسرخرسی نربالغ رنگ پرتقالی وزن ۹۰۰گرم سن ۱سال و نیم شناسنامه دار تربيت شده وآموزش دیده شیراز شهرک گلستان ارسال میشود