توضیحات آگهی

انواع فرش های مشهد و کاشان
پتوهای خارجی و ایرانی
روفرشی های ایرانی و خارجی
انواع پشتی. گلیم فرش . پادری
منتظر حضورتان در دو شعبه فرش براسان هستیم
شعبه ۱: بلوار ۲۲بهمن . نبش ۲۲ بهمن ۲۰ .

شعبه ۲: بلوار چمن . بین چمن ۸۹.۹۱