توضیحات آگهی

یک عدد دوچرخه ۱۲ راپیدو تنه آهنی.هیچ مشکلی ندارد نو.کم استفاده شده.داخل خانه استفاده شده