توضیحات آگهی

مبل ۷ نفره کارکرده ، پایه ها سالم ، فقط ابر دسته ها کمی خوابیده