توضیحات آگهی

کاغذ فیلتر از شرکت chm اسپانیایی
فیلتر گرید F2044 سایز 125mm اورجینال موجود می باشد
موارد مورد استفاده:

تحلیل کمی و کیفی

روش های عمومی آزمایشگاهی (فیلتراسیون شفاف)

کاربردهای فنی

برنامه های کاربردی خاص