توضیحات آگهی

یک قهوه ساز در حد نو وقت دو وسه بار استفاده شده