توضیحات آگهی

تهیه جهزبه کامل عروس وداماد به صورت نقد واقساط
و…..