توضیحات آگهی

بدون میزعسلی
نونو قیمت مقطوع معاوضه هم نمیکنم