توضیحات آگهی

موتورسیکلت هندا ۲۰۰ مدل ۹۸ ولی ۹۹استارت خورده تمیز هیچ عيب ایرادی نداره به دلیل مشکله مالی به فروش زدم