توضیحات آگهی

📣09391101033 نقاشی ساختمان مشهد هفت تیر