توضیحات آگهی

وانت بار کرایه مخصوص
آمادگی سرویس دهی به تمام نقاط وحومه
محاسبه کرایه از درب منزل شما…
با مخصوص بار اسان ومطمعئن جابجا شوید..
کیفیت سرلوحه کارماست
خدمت خوب ومطلوب در دستورکارماست‌..
کیفیت از ما اعتماد ازشما
با اولین تماس جای شماهستیم