توضیحات آگهی

پارکت در حد نو کرم رنگ استفاده زیاد نشده ۵۵ متر مربع متری ۱۶۵ هزار تومان