توضیحات آگهی

206تیپ 2مدل 88 بیمه 6ماه سه تیکه جلو رنگ شاسی های جلو خوردگی جزئی و کارکرد 200,000