توضیحات آگهی

چاه کن درمشهد ( ذاکری )

و سازه نگهبان

در تمام نقاط مشهد در خدمتیم

کوهسنگی

قاسم اباد

وکیل اباد

عبدالمطلب

ابوطالب

پنجتن ( پنج تن )

گلشهر

خواجه ربیع

سیدی

سیدرضی ( سید رضی )

بلوار سجاد

نوفل لوشاتو

احمداباد

میدان شهدا

خیابان امام رضا

شاندیز

طرقبه

هاشمیه

و در تمام نقاط مشهد