توضیحات آگهی

به بهترین قیمت خرید کنید
موتور سنگین
همراه کابل لوله مسی
چهارجهت